شرايط استفاده از مهمانسراهاي كارگري

خورنا: معاون رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان نحوه استفاده كارگران از زائرسراي كارگري قم و مشهد و نيز استراحتگاه كارگران بندر انزلي را در تيرماه سال92 تشريح كرد. عبدالكريم انصاري زاده گفت: متقاضيان واجد شرايط مي توانند با در دست داشتن معرفي نامه از محل كار و مراجعه…