شرايط استفاده از مهمانسراهاي كارگري

37
خورنا: معاون رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان نحوه استفاده كارگران از زائرسراي كارگري قم و مشهد و نيز استراحتگاه كارگران بندر انزلي را در تيرماه سال92 تشريح كرد.