شبکه پوسیده انتقال آب شهری در اندیمشک

جای خالی احساس مسئولیت...!

خورنا – اندیمشک بدلیل موقعیت خاص جغرافیایی خود که در بین دو سد کرخه و دز قرار دارد به نوعی می توان گفت، مشکلی از لحاظ تامین آب شرب ندارد. با وجود دو سد کرخه و دز در اندیمشک مردم و مسئولان مردم و میئولان باید بیشتر احساس مسئولیت کنند و بجای هر رفت منابع آب به دنبال مدیریت و…