شبکه تلویزیونی مجلس

خورنا: استقبال مردم از 4 روز پخش مستقیم تلویزیونی مذاکرات مجلس شورای اسلامی با دستور بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی رییس جمهور، این پیشنهاد را قابل طرح می سازد که سیمای جمهوری اسلامی در کنار شبکه های متعدد خود، شبکه اختصاصی مجلس نیز ایجاد کند. از ابتدای جمهوری اسلامی تاکنون مطابق اصل 69 قانون اساسی تمام مذاکرات…