شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک

جهت تکمیل کادر پزشک تیم سلامت بیمه روستایی:

خورنا – روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک با صدور یک اطلاعیه از آمادگی شبکه بهداشت و درمان اندیمشک در استخدام پزشک به منظور جهت تکمیل کادر پزشک تیم سلامت بیمه روستایی خود خبر داد . متن این پیام…