شبکه برق ماهشهر

خورنا: سرپرست برق ماهشهر از احداث 16کیلومتر شبکه برق درنیمه نخست سال جاری در این شهرستان خبر داد. محمد سبکبار در این ارتباط توضیح داد: از این مقدار حجم شبکه ، 10هزار و 530متر شبکه فشار متوسط و ضعیف برای توسعه برق مناطق مسکن مهر و یک هزار و 370متر شبکه نیز برای توسعه…