شبکه اجتماعی کلوب

خورنا: در اینجا به معرفی 5 شبکه از بهترین شبکه‌های اجتماعی ایرانی می‌پردازیم تا کاربران بیش از پیش با این شبکه‌های وطنی آشنا شده و بتوانند از این فضا استفاده کنند به گزارش خورنا، همچنان که الگوهای ارتباطی به طور روزافزونی از مرزهای ملی فراتر می‌رود، آمار اتصال به اینترنت و کاربران آن به طور تصاعدی در…