شبکه آب آشامیدنی ماهشهر

خورنا: مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان گفت: تاکنون بیش از 90 کیلومتر از شبکه فرسوده آب آشامیدنی ماهشهر اصلاح شده است. محمدعلی صنیعی نژاد با تاکید بر لزوم بهینه سازی فرایند تولید، توزیع و مصرف آب افزود: شهرستان ماهشهر 420 کیلومتر شبکه توزیع آب دارد که حدود 220 کیلومتر آن فرسوده و نیازمند اصلاح و بهسازی است.