شبمه

خورنا شبکه آب آشامیدنی شهر اندیمشک به علت شکستگی خط انتقال قطع شد. فرماندار اندیمشک علت قطع آب این شهر را شکستگی خط انتقال ناشی از فرسودگی خطوط انتقال عنوان کرد و گفت:این حادثه از ساعاتی پیش در این شهرستان رخ داده و منجر به قطع آب کل این شهر شد. ‘ حمیدرضا گودرزی’ افزود: به دنبال شکستگی خط انتقال ،…