شادی

خورنا- بیژن بهوندی: آیا برگزاری کنسرت های موسیقی و شاد زیستن نماد ساختار شکنی های مذهبی و ملی است؟ وقتی در باب موسیقی صحبت میشود بی اختیار ذهن بنده به سوی زیبایی و عروج روحیات عرفانی قدم بر می دارد #پروردگار یکتا نماد زیبایی بی همتا است و زیبایی را دوست می دارد… جلوگیری از برگزاری کنسرت های موسیقی و تیاتر های…

درنشست تجلیل از دست اندرکاران اجلاس پیرغلامان حسینی مطرح شد

خورنا دراعیاد و مناسبت های شادی که وجود دارد ، باید خودمان سکاندار برنامه های نشاط آور و مجاز برای مردم باشیم و اگر این کار را انجام ندهیم شبکه های رسانه ای وابسته به دشمن آنطور که می خواهند برنامه های هدایت شده ای را برای جوانان ما خواهند پیچید. استاندار خوزستان ابرازامیدواری کرد که روزی فرا رسد تا شبکه…