سینما کودکان

خورنا یک روان شناس گفت: سینما بستری مساعد برای ارتباط با فرزندان است و باید از این فرصت به دور از نصیحت و باید و نباید، برای ارتباط با کودکان بهره برد. سحر کریم پور در گفت و گو با خوزنیوز گفت: یکی از مزایای سینما رفتن خانواده ها این است که افراد یک کار جمعی و گروهی را با خانواده…