سینما آبادان

خورنا: يك فيلم‌ساز آباداني از بلاتكليفی فيلم‌سازان اين شهرستان گفت. مهدي پدويش اظهار كرد: همه فيلم‌سازان آباداني بلاتكليف هستند. من چندين فيلم‌نامه تأييد شده دارم اما براي ساخت آن به بودجه نياز دارم و اگر هم بخواهم با هزينه شخصي آن را بسازم اصلاً امكان‌پذير نيست چراكه هزينه‌ها بسيار زياد و سرسام‌آور است. او بيان…