سیف الله پرین شورای استان خوزستان

طی رای گیری در شورای اسلامی استان خوزستان؛

خورنا: سیف الله پرین ، نماینده شورای شهرستان بهبهان ، جهت شورای عالی استانها انتخاب شد. مودت : سیف الله پرین از اعضای شورای شهرستان بهبهان به عنوان یکی از نمایندگان استان خوزستان در شورای عالی استانها انتخاب شد. کورش مودت…