سیستم های ایمنی و حفاظت از حریق

خورنا: کارگاه آموزشی شناخت و کاربرد سیستم های ایمنی و حفاظت از حریق برای بیش از 300 نفر از پرسنل و کارشناسان اداری،خدماتی و درمانی بیمارستان امام خمینی ره اهواز برگزار شد. به گزارش بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز، در این کارگاه دو روزه که بیش از 300 نفر از پرسنل و کارشناسان اداری،خدماتی و درمانی…