سیستم شالی کوبی

37
خورنا: معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان گفت: سنتی بودن سیستم شالی کوبی برنج استان کیفیت برنج را به شدت پایین آورده است. محمد قاسمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سیستم سنتی شالی کوبی…