سیستم اداری

37
خورنا: معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان گفت: متاسفانه در سیستم اداری شاهد این هستیم که کارکنان شبیه ماشین امضا شده اند و پیگیری درست انجام نمی شود همچنین موضوعاتی که باید توجه فراوانی به آن شود پاسخگو بودن کارگزاران…