سیستم اداری

خورنا: معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان گفت: متاسفانه در سیستم اداری شاهد این هستیم که کارکنان شبیه ماشین امضا شده اند و پیگیری درست انجام نمی شود همچنین موضوعاتی که باید توجه فراوانی به آن شود پاسخگو بودن کارگزاران نسبت به اعمال خود در سیستم اداری است. فرج الله خبیر یش از ظهر سه شنبه در همایش مبارزه با فساد…