سید محمود هاشمی

والیبال

رئیس هیات والیبال ماهشهر در گتفگو با خورنا خبر داد:

خورنا مهدی چاروسائی – خبرنگار ورزشی خورنا: * گفتگوی خورنا با سید محمود هاشمی، رئیس هیات والیبال شهرستان ماهشهر: آقای هاشمی تشکر ویژه…