سید محمد حسین عادلی

خورنا: با رای وزرای انرژی کشورهای عضو مجمع جهانی کشورهای صادرکننده گاز، سیدمحمدحسین عادلی کاندیدای ایران برای یک دوره دو ساله دبیرکل این مجمع شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با رای وزرای انرژی کشورهای عضو مجمع جهانی کشورهای، صادرکننده گاز، محمدحسین عادلی کاندیدای ایران دبیرکل این مجمع شد.