سید جابر موسوی

خورنا رییس انجمن اسلامی معلمان خوزستان از پیگیری مطالبات فرهنگیان از طریق مراجع قانونی در کشور خبر داد. سیدجابر موسوی در گفتگو با شوشان گفت: انجمن اسلاممی معلمان خوزستان همراه  و همگام با انجمن اسلامی معلمان  کشور به طور مستمر پیگیر مطالبات به حق فرهنگیان ، مسائل و مشکلات انان به ویژه مشکلات معیشتی آنان از طریق گفتگو، جلسات مشترک…