سیدمحمدعلی قاضی دزفولیˈ امام جمعه دزفول

خورنا: بیمارستان 96تختخوابی تامین اجتماعی دزفول که از مصوبات سفر دوم هیات دولت است با گذشت دو سال از پایان دیوار کشی آن هنوز با مشکل کوچکی به نام ˈواگذاری زمینˈ آن به سازمان تامین اجتماعی رو به روست تا این پروژه که می تواند مرهمی بر آلام مردم باشد در کام آنان تلخ و…