سیدفضل الدین موسوی دبیر جشنواره ˈسلامˈ

خورنا: پنجمین نشست کمیته داوران جشنواره روابط عمومی های استان خوزستان ˈ سلام ˈ امروز دوشنبه طی نشستی درمرکزجهاد دانشگاهی این استان کار بررسی شاخص های ارزیابی انتخاب روابط عمومی های برتر را پایان داد. به گزارش ایرنا داوران جشنواره دراین نشست گزارشی از روند پیشرفت بررسی شاخص های ارزیابی مربوطه را ارائه و پس از بررسی…