سیدرحیم مغینمی

خورنا: مدیرکل شیلات خوزستان گفت: سال‌گذشته حدود 8 هزار تن انواع ماهیان گرمابی از مزارع پرورش ماهی شهرستان خرمشهر تولید شده است. سیدرحیم مغینمی اظهاركرد: این میزان تولید ماهی، از مزارع پرورشی مجتمع‌های شهید احمدیان، شهید کامروا و مزارع انفرادی شهرستان خرمشهر بوده است. وی میزان اشتغال‌زایی حاصل…