سیدجلال هاشمی علوم پزشکی اهواز

خورنا: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز در حکمی سیدجلال هاشمی را به عنوان سرپرست دانشکده پزشکی این دانشگاه منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز در حکمی سیدجلال هاشمی را به عنوان سرپرست دانشکده پزشکی این دانشگاه منصوب کرد. در بخشی از متن این حکم خطاب به سیدجلال…