سیب

وزیر بهداشت اعلام کرد

خورنا “سیب را با پوست نخورید” ؛ این مهم ترین توصیه وزیر بهداشت به مردم است که عجالتاً حواس شان بیشتر به سرطان معده باشد که علت عمده آن، باقیمانده سموم کشاورزی در میوه ها و سبزیجات است. در این باره نکات زیر قابل توجه است: الف – این که بعد از سال ها کتمان و سکوت، یک مسؤول ارشد دولتی…