سیامک قیطاسی ، فرزاد ایمانعلی زاده و اسفندیار عیسوند