سکاندار

درنشست تجلیل از دست اندرکاران اجلاس پیرغلامان حسینی مطرح شد

خورنا دراعیاد و مناسبت های شادی که وجود دارد ، باید خودمان سکاندار برنامه های نشاط آور و مجاز برای مردم باشیم و اگر این کار را انجام ندهیم شبکه های رسانه ای وابسته به دشمن آنطور که می خواهند برنامه های هدایت شده ای را برای جوانان ما خواهند پیچید. استاندار خوزستان ابرازامیدواری کرد که روزی فرا رسد تا شبکه…