سکاندار

درنشست تجلیل از دست اندرکاران اجلاس پیرغلامان حسینی مطرح شد

خورنا دراعیاد و مناسبت های شادی که وجود دارد ، باید خودمان سکاندار برنامه های نشاط آور و مجاز برای مردم باشیم و اگر این کار را انجام ندهیم شبکه های رسانه ای وابسته به دشمن آنطور که می خواهند…