سپهریان

خورنا : جلسه هماهنگی برگزاری مراسم راهپیمایی روز قدس روز یکشنبه 29 تیر ماه با حضور رئیس اداره ، معاونین آموزشی ، پرورشی و پشتیبانی و کارشناسان اداری در محل اتاق جلسات اداره آموزش و پرورش اندیمشک تشکیل گردید. سپهریان در این جلسه با بیان اهمیت روز قدس و با توجه به وقایع اخیر و فجایع رژیم صهیونیستی در…