سپاهان ایذه، ذوب آهن اصفهان، فرشید مهمدی،تیم ملی ایران