سيدمحمدسادات ابراهيمي نمايندة مردم شوشتر و گتوند

37
خورنا: سيدمحمدسادات ابراهيمي نمايندة مردم شوشتر و گتوند در مجلس شوراي اسلامي شب گذشته با اعلام اين خبر گفت:  فعلاً برنامه اي براي تغيير فرماندار شوشتر در دستور كار استانداري  خوزستان نيست؛ سادات ابراهيمي اين را هم گفت ،كه…