سوخته

خورنا سمینار بررسی تاثیر متقابل احیای رودخانه کارون و طرح ۵۵۰ هزار هکتاری و همچنین سمینار بررسی نقش رودخانه کارون در تولید کمی و کیفی خرما از پیش نشست های علمی کنفرانس ملی رودخانه کارون پیش از ظهر امروز در مجتمع فرهنگی شهید فرید نیا برگزار شد. در ابتدا هوشنگ حسونی زاده، معاون مطالعه پایه و طرح های جامع منابع…