سوالات حقوقی

37
خورنا _ پرسش و پاسخ حقوقی: پرسش: چرا قاضی به شاهد متکی است؟ پاسخ: “به دلیل اینکه ماده 1258 قانون مدنی “شهادت” را یکی از دلایل اثبات دعوی قرار داده است. اما اگر پرسش شما به این معناست که قاضی در…