سندرم تنفسی

37
خورنا: معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز درباره آلاینده‌های هوا گفت: آلاینده های هوا ترکیباتی هستند که یا در ترکیب طبیعی اتمسفر نیستند و یا به نسبت معین در ترکیب اتمسفر هستند ولی وقتی مقدارشان از حد…