سم پاشی منازل

37
خورنا: سرپرست مدیریت سلامت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت خوزستان از مردم خواست تا مراقب افراد سودجو در حوزه سم پاشی منازل خود باشند. به نقل از روابط عمومی مرکز بهداشت خوزستان، مهندس مهران معلم…