سمینار یك روزه مدیریت سبز

37
خورنا: به مناسبت هفته محیط زیست در شهرستان بندر ماهشهر سمینار یك روزه با عنوان مدیریت سبز برگزار شد. به گزارش خورنا، به مناسبت هفته محیط زیست در شهرستان بندر ماهشهر سمینار یك روزه‌ای تحت عنوان «مدیریت سبز» برگزار…