سماعیل جلیلی نماینده مسجد سلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل!