سلمان فارسی رامهرمز

37
خورنا: در این قسمت به معرفی بزرگان که از رامهرمز برخاسته و یا مدتی از عمر شریف خویش را در این شهر گذرانده اند،می پردازیم و مختصری از اوصاف و فضایل آن مردان الهی…