سلطان پتروشیمی

37
خورنا: دادستان تهران گفت: سلطان پتروشیمی در بازداشت است. به گزارش خورنا، در اسفند ماه سال گذشته بود که فارس از بازداشت سلطان بازار پتروشیمی خبر داد. وی که به سلطان بازار تجارت…