سلطانعلی بهمنی عضو کانون تدبیر و امیدخوزستان

37
خورنا: سلطانعلی بهمنی عضو کانون تدبیر و امیدخوزستان و رئیس کمیته ی اطلاع رسانی ستاد مرکزی دکتر روحانی ادعای فردی که اخیرا خود را به عنوان رئیس و یا سخنگوی ستاد مرکزی دکتر روحانی درخوزستان معرفی کرده است  تکذیب…