سفر استانی

خورنا: سفر ریاست محترم جمهوری به خوزستان، متاسفانه ادامه روش های قدیمی دواندن مردم در پشت خودروی مسؤولین و جمع کردن نامه ها و جواب دادن به ابراز احساسات کلیشه ای را به یادمان آورد و اینکه این سنت ، قصد تغییر ندارد. البته سیاست اعلامی مسوولان دولت این بود که در سفرهای استانی این دولت…