سـرهنگ تاجی پورˈ

37
خورنا: 100 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک با تلاش ماموران انتظامی شهرستان شوشترˈخوزستانˈ در هفته جاری کشف و ضبط شد. به گزارش سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی پلیس،ˈسـرهنگ تاجی پورˈدر تشریح جزئیات این خبرگفت: در…