سـرهنگ تاجی پورˈ

خورنا: 100 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک با تلاش ماموران انتظامی شهرستان شوشترˈخوزستانˈ در هفته جاری کشف و ضبط شد. به گزارش سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی پلیس،ˈسـرهنگ تاجی پورˈدر تشریح جزئیات این خبرگفت: در پی انجام کار اطلاعاتـی شبانه روزی که توسط ماموران انتظامی این شهرستان انجام شد، یکی از باندهای تهیه و توزیع…