سعید حیاتی عضو شورای عالی استانها

خورنا: شنیده ها حکایت از آن دارد که اسامی نمایندگان خوزستان در شورای عالی استانها به تهران ارسال نشده است. به گزارش خورنا، بر اساس شنیده ها استانداری خوزستان در حالی همچنان اسامی نمایندگان…