سعدالله عبداللهی

با حکم معاون وزیر مسکن و شهرسازی؛

خورنا: مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حکمی سعدالله عبداللهی را به سمت مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان منصوب کرد. محمد سعیدنژاد در حکمی سعدالله عبداللهی مدیرکل ترانزیت و تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی را به عنوان مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی خوزستان منصوب کرد. عبداللهی پیش از عهده‌داری مسئولیت مدیرکلی ترانزیت و تعرفه سازمان بنادر، سابقه مدیرکلی بندر و دریانوردی خرمشهر…