سری جدید سبد کالا

37
خورنا: حال محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت می گوید: با دستور ویژه دولت، وزارت کار مامور شناسایی کارگران فاقد بیمه برای واگذاری سبدهای کالایی به گروه های جدید شده است. به گزارش مهر، با وجود اینکه طبق برنامه ریزی های…