سرپرست دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

خورنا: سرپرست دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان طی احکامی جداگانه سمت 2 معاون خود را اصلاح و معاونت پژوهشی و فناوری و مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه را منصوب کرد. طی حکمی از سوی دکتر سیدعطاءاله سیادت سرپرست دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، سمت دکترعباس عبدشاهی از معاون آموزشی و پژوهشی به معاونت آموزشی و تحصیلات…