سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خوزستان

خورنا: سلامت عبارت از برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و است. جالب توجه است که حکیم نظامی در کتاب پنج گنج خود، با بهره گیری از ایجاز شعر فارسیُ تعریف طولانی سازمان جهانی بهداشت را با دوکلمه سلامت = آسودگی (سلامت به اقلیم آسودگیست) بیان نموده است.