سرپرست حوزه خبری خورنا در اندیمشک :

سرپرست حوزه خبری خورنا در اندیمشک :

محمدامین جمشیدی / سرپرست حوزه ی خبری شهرستان اندیمشک خبرگزاری خورنا : اندیمشک و دزفول دو شهر شمالی و پر مهر خوزستان پر افتخار سالهاست که به علت عدم تعیین خطوط مرزی حد فاصل خود غریب به بیست و هشت سال است از وجود یک طرح جامع شهری محروم و بالطبع فاقد یک طرح جامع تفصیلی شهری هستند معقوله…