سرپرست جدید دانشگاه چمران

با حکم وزیر علوم:

خورنا: دکتر محمد رعایایی سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز شد. دکتر رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در حکمی دکتر محمد رعایایی را به عنوان سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز منصوب کرد. دکتر رعایایی استاد گروه زیست شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز و دارای دکترای تخصصی میکروب شناسی است. وی سوابق اجرایی متعددی از جمله 9 سال معاونت آموزشی…