سرپرستان خانوار

37
خورنا: سرپرستان خانواری که برای نام نویسی در گام دوم دریافت یارانه نقدی وارد سامانه رفاهی می‌شوند قبل از ورود به مرحله درج اطلاعات نسبت به شش بند متعهد می‌شوند. قبل از آغاز فرآیند کوتاه نام نویسی در سامانه رفاهی کلیه…