سرهنگ

خورنا: به اعتقاد حسن روحانی، آنهایی که توافق ژنو را زیر سوال می برند، حقوقدان نیستند و سرهنگ اند. دکتر حسن روحانی در مصاحبۀ تلویزیونی خود با موضوع ارائۀ گزارش 100 روزه در پاسخ به سوالی پیرامون اظهارات برخی غربیها در باره مذاکرات هسته ای ژنو گفت: “آنهایی که این حرفها را می زنند، حقوقدان نیستند و سرهنگ اند”. از آنجا…