سرمایه گذاری در بندر امام خمینی

خورنا: به منظور بهره گيري از توان بخش خصوصي در توسعه ظرفيت هاي بندري پس از انجام كليه مراحل استصوابي طرح هاي سرمايه گذاري پيشنهادي بخش خصوصي ، مجوز تعداد 13 فقره قرارداد به ارزش بيش از 2340 ميليارد ريال طي 10 ماهه سال جاري در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) اخذ گرديد .