سرقت مسلحانه

خورنا: رييس اتحاديه طلافروشان اهواز گفت: طلافروشان اصنافي هستند كه تمام سرمايه زندگي و نتيجه كاركرد ساليانه خود را در مغازه و ويترين‌هاي خود نگهداري مي‌كنند و از اين‌كه مورد سرقت مسلحانه قرار بگيرند نگران هستند. عبالرحمن ذهبي‌زاده با اشاره به وقوع سرقت‌هاي مسلحانه به طلافروشي‌ها در اهواز اظهاركرد: هر واحد صنفي طلافروش با تكرار اين حادثه‌ها به اين فكر…